Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN KONFERENCJI „SUROWE ŻYCIE”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konferencji pod nazwą: „Surowe Życie”, zwanej dalej Konferencją, jest ZDROWA POLSKA Sp. z o.o. Adres: ul. Brzozowa 16, 11-700 Warszawa, Polska NIP: 5273022960, zwani dalej Organizatorami.
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Konferencji, zwanych dalej Uczestnikami Konferencji, w tym postanowienia porządkowe regulujące: a) wstęp osoby na Konferencję, b) prawa i obowiązki uczestnika Konferencji, c) zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników Konferencji, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Konferencji będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Konferencja. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Konferencji obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Konferencji poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Konferencji, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Konferencji w związku z nabyciem biletu wstępu na Konferencję.
 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: a) Służby Porządkowe, Służby Informacyjne – oznaczają powołane przez Organizatorów osoby legitymujące się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Konferencji oraz do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na miejsce Konferencji. b) Bilet – oznacza papier wartościowy wystawiany na okaziciela, którego okazanie uprawnia do wielorazowego wejścia na Konferencję 13-14 stycznia 2024 roku. Obowiązują dwa rodzajów biletu na wstęp na Konferencję (2 dni): bilet standardowy (strefa Jabłko) oraz bilet VIP (strefa Awokado). c) Opaska – przy kasie bilet zostanie wymieniony na opaskę, którą wszyscy uczestnicy zobowiązani są nosić przez cały okres Konferencji. d) Uczestnik Konferencji – oznacza osobę, która skorzystała z uprawnień wynikających z posiadanego przez nią Biletu, posiadającą Opaskę i która znajduje się na Terenie Konferencji. e) Identyfikator – oznacza imienny lub wystawiany na okaziciela identyfikator, wydawany przez Organizatora dla osób wspierających organizacyjnie Konferencję. f) Identyfikator Organizatora – identyfikator wydawany przez Organizatora służbom porządkowym, informacyjnym i kierownikowi ds. bezpieczeństwa.
 6. Obok Regulaminu Konferencji wszystkich uczestnikówobowiązuje także Regulamin obiektu (MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel – dostępny u zarządców obiektu).

§2. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie przez osoby uprawnione przez Organizatora , za pośrednictwem strony internetowej www.surowezycie.com lub bezpośrednio na miejscu Konferencji.
 2. Za sprawy techniczne związane z zakupem Pakietów oraz wystawianie faktur za Pakiety odpowiada Organizator. Informacji udziela drogą e-mail: kontakt@surowezycie.com
 3. Zakazana jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż ustalona przez Organizatora jako obowiązująca.
 4. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 Kodeksu wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 5. Do wstępu na Teren Konferencji upoważnia wyłącznie oryginalny Bilet nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Unieważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Organizatora, że osoba posługująca się unieważnionym Biletem lub Pakietem dokonała istotnego naruszenia warunków umowy o świadczenie usługi kulturalnej, w związku z czym nie przysługuje jej zwrot ceny nabycia biletu.
 6. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Konferencję i oznacza istotne naruszenie warunków umowy o świadczenie usługi kulturalnej, o którym mowa w ust. 6.
 7. Zasady wykorzystania zakupionych Biletów: a) Bilet nie podlega zwrotowi, b) Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonych lub zagubionych Biletów, c) Bilet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny Bilet lub Pakiet, d) Ulga na bilet dla dzieci przysługuje tylko do 13 roku życia, powyżej tego wieku obowiązuje bilet normalny, e) zmiana w programie Konferencji nie jest podstawą do zwrotu biletu lub jego ekwiwalentu, f) za zgubienie opaski należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł w celu wydania nowej opaski.

§3. WSTĘP NA KONFERENCJĘ

 1. Wstęp na Konferencję przysługuje osobie posiadającej ważny Bilet. 2. Organizator Konferencji może odmówić wstępu na Konferencję oraz przebywania na niej osobom, które nie okazały ważnego Biletu lub nie posiadają Opaski wydanej w zamian za Bilet. 3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, Organizator jest uprawniony i zobowiązany zgodnie z przepisami odmówić wstępu na Konferencję;: a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na Konferencję, b) osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, szczególnie tych wzmagających agresję, c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, d) osobie niemogącej potwierdzić swojej tożsamości, e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, a osoby takie już przebywające na Terenie Konferencji – z niej usunąć, również przy zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego, w tym chwytów obezwładniających.
 2. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych, w szczególności w myśl ust. 3, należy do Służb Porządkowych.
 3. Organizator Konferencji może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie odbywa się Konferencja profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi.
 4. Osoby, które w dniu Konferencji nie ukończyły 18. roku życia, będą mogły wejść na teren Konferencji tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna w wieku powyżej 24. roku życia, opiekun będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego przebywającego na terenie Konferencji od momentu wprowadzenia go, aż do jego wyjścia z Terenu Konferencji.
 5. Wstępując na Teren Konferencji, Uczestnik akceptuje zasady niniejszego Regulaminu, Regulaminu obiektu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego reguł.

§ 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE KONFERENCJI

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom i osobom obecnym na Konferencji oraz porządek podczas trwania Konferencji w szczególności poprzez: a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się identyfikatorami, b) zapewnienie odpowiednich środków sanitarnych i wdrożenie zasad bezpieczeństwa sanitarnego;
 2. Uczestnicy Konferencji oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Konferencji obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Konferencji, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Konferencji, a także wszelkiego innego mienia.
 3. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Konferencji, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Konferencji, mogą być następnie pokazywane jako materiały promocyjne w TV, Internecie oraz innymi kanałami komunikacji.
 4. Osobom, którym odmówiono wstępu na Konferencję lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Konferencji zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 5. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Konferencji.
 6. Spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających jest całkowicie zabronione na Terenie Konferencji.
 7. W czasie Konferencji Organizator oraz Uczestnicy Konferencji, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

 1. Uczestnik Konferencji jest obowiązany: a) posiadać przy sobie ważny Bilet albo Opaskę i okazywać ją każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych lub Organizatora, b) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Konferencji – przestrzegając postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu, c) stosować się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zarządzeń i poleceń pracowników Służby Informacyjnej oraz Służby Porządkowej oraz spikera Konferencji, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń,
 2. Uczestnik Konferencji ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną za niezastosowanie się do zakazów, o których mowa w ust. 1 pkt d i ust. 2 oraz konsekwencji z nich wynikających.
 3. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność (dzieci, nieletni do ukończenia 18 r. ż.) na Terenie Konferencji w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
 4. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Konferencji dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Konferencji w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Konferencji może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na co Uczestnik wyraża zgodę uczestnicząc w Konferencji.
 5. Zgoda wyrażona przez Uczestnika, zgodnie z ust. 3, dotyczy również utrwalania wizerunku osób, których Uczestnik jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem, reprezentantem oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność.

§6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej (listem poleconym) najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji na następujący adres korespondencyjny Organizatora: kontakt@surowezycie.com Zdrowa Polska sp. z o.o. ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 2. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

§7. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. Kto wnosi lub posiada na Konferencji broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
 3. Kto wnosi lub posiada na Konferencję przedmioty, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, podlega odpowiedzialności karnej lub za wykroczenia na podstawie przepisów odrębnych.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Konferencji są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 2. Status sponsora Konferencji przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do: a) ustalenia zmian w przebiegu Konferencji z nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym, merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty, b) odwołania lub zrezygnowania z Konferencji z powodu „siły wyższej” oraz przyczyn będących poza kontrolą Organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób. c) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Konferencji szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora, d) unieważnienia zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na Konferencję niedostępny dla publiczności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Przez Siłę Wyższą Organizator uznaje zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, epidemia, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konferencji, tj. www.surowezycie.com
 6. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i obowiązuje do dnia zakończenia oraz rozliczenia Konferencji, jednak nie później niż do 29 lutego 2025r.